Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De HSP Academie
De ondernemer: De HSP Academie

Postadres: Wolfersveenweg 11A 7021 HH Zelhem
Telefoonnummer: 06-17280768
E-mailadres: anne@hsp-academie.com
KvK-nummer: KVK
Btw-identificatienummer: NL

Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten ter zake door of namens De HSP Academie verzorgde artikelen, producten, trainingen, cursussen, coaching en events.
1.2 Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en De HSP Academie en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 De tekst van deze algemene voorwaarden worden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld.

Artikel 2 – Online cursus, training, opleiding, coaching
2.1 Inschrijven voor een training of cursus gebeurt uitsluitend online, via email. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. De HSP Academie bevestigt per e-mail de inschrijving, uiterlijk binnen 7 dagen.
2.2 De HSP Academie houdt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de deelnemer zonder opgave van redenen te weigeren.
2.3 De inschrijving is niet eerder definitief dan wanneer het verschuldigde deelnemersgeld is betaald.
2.4 Door de inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2.5 De HSP Academie spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de cursussen en trainingen. Na afloop van de opleiding of training ontvangt de opdrachtgever een verzoek tot evaluatie. De HSP Academie zal dat gebruiken om de cursussen en trainingen waar nodig te verbeteren.
2.6 De HSP Academie is te allen tijde per e-mail bereikbaar voor de deelnemer om allerhande vragen te beantwoorden.
2.7 De studiebelasting:
Klassikale docent contacturen: 70 uur
Virtuele docent contacturen: 90 uur
Praktijkoefening: 55 uur
Toetsing en examens: 15 uur
Zelfstudie: 150 uur
Totaal 380 SBU = 13.5

Voor de deelnemer wordt studiemateriaal ter beschikking gesteld op de online leeromgeving en in de vorm van een studiegids. Middels een persoonlijke inlog krijgt de deelnemer toegang tot de online leeromgeving.
2.8 De deelnemer wordt na een goed vervolg gekwalificeerd. Toetsing vindt plaats door tussentijdse verslag en een eindverslag. Bij onvoldoende resultaat wordt een herkansingsmogelijkheid aangeboden.
2.9 Eventuele klachten over de door De HSP Academie geleverde opleidingen, cursussen en trainingen dienen binnen 8 dagen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar gemaakt worden aan De HSP Academie t.a.v. Anne van Omme, anne@hsp-academie.com.
Een ingediende klacht wordt bevestigd doormiddel van een ontvangstbevestiging met daarin de termijn wanneer de klacht zal zijn afgehandeld. De termijn van afhandeling is maximaal 28 dagen.
Indien de afhandeling van een klacht niet binnen de termijn van 28 dagen kan worden afgehandeld wordt dit met toelichting in de ontvangstbevestiging vermeld.
Voor klachten welke worden behandeld door de onafhankelijke klachtenfunctionaris geldt: Het oordeel van de klachtenfunctionaris is bindend. Eventuele consequenties worden door de HSP Academie binnen een termijn van 28 dagen afgehandeld.
2.10 De HSP Academie behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen en om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een training of cursus geen doorgang te laten vinden. De HSP Academie zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren.
2.11 Voor online cursussen geldt dat een cursus binnen 6 maanden moet worden afgerond. Vervolgens heb je 12 maanden na start toegang tot de materialen. Na twaalf maanden wordt jouw contract/ toegang online leeromgeving automatisch ontbonden.
2.12 Vragen van adminitratie aard of met bestrekking tot het onderwijs worden binnen de termijn van 5-10 werkdagen beantwoordt. Tijdens afwezigheid trainer krijgt de aanvrager een automatisch gegenereerd bericht.
2.13 Vragen welke een langere verwerkingstijd vergen worden benatwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 3 – Betaling
3.1 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De HSP Academie via email de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door De HSP Academie is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.2 De HSP Academie treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en elektronische betaling en zorgt voor een veilige webomgeving.
3.3 De HSP Academie kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien De HSP Academie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.4 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
3.5 De deelnamekosten en aankoopkosten dienen volledig te worden voldaan voor het starten met de opleiding. De HSP Academie verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur.
De facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.
3.6 Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt De HSP Academie zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.

Artikel 4 – Herroepingsrecht; Ontbinding en restitutie
4.1 Bij aanmelding voor een offline training, heeft de consument te allen tijde de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van de overeenkomst. Indien de consument de aanmelding wil annuleren na de termijn van 14 dagen gelden de volgende restituties (deze restituties gelden ook voor trainingen die een langere periode doorlopen, indien deelnemer na aanvang van de training besluit de overige dagen niet deel te nemen en voortijdig te stoppen is toch het gehele trainingsbedrag verschuldigd, hierop zijn geen uitzonderingen):
tussen 1 week voorafgaand aan de training en de eerste trainingsdag: geen restitutie, het volledige bedrag is verschuldigd,
tussen 1 week voorafgaand aan de training en de eerste trainingsdag: geen restitutie, het volledige bedrag is verschuldigd,
tussen 1 en 2 weken voorafgaand aan de training: restitutie van 50% van het bedrag.
tussen 4 en 2 weken voorafgaand aan de training: restitutie van 75% van het bedrag.
tot 4 weken voor aanvang van de training: het volledige bedrag, minus 10% administratiekosten, wordt terugbetaald
4.2 Bij inschrijving voor een online training wordt ten alle tijde het volledige bedrag in rekening gebracht. Indien een deelnemer de inschrijving annuleert of onderbreekt vindt er geen restitutie plaats.
4.3 De opleiding bestaat uit online lessen en lessen op locatie. Indien een deelnemer de inschrijving annuleert na betaling, onderbreekt of stopt vindt er geen restitutie plaats.

Artikel 5 – Annulering
5.1 Indien door omstandigheden een training onverhoopt niet door kan gaan, zal De HSP Academie trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training. Indien een vervanging niet mogelijk is en De HSP Academie de training annuleert zal De HSP Academie het deelnamegeld restitueren aan de consument. Er bestaat geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens De HSP Academie is uitgesloten.
5.2 De HSP Academie behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten of sprekers te vervangen.
5.3 Aan informatie op hsp-academie.com en andere online platforms of websites waarop uitingen van De HSP Academie zijn vermeld aangaande trainingen, cursussen of events kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt De HSP Academie zich het recht voor het trainings- of, cursusprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk aan te passen.

Artikel 6 – Intellectueel eigendom
6.1 De Intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan deelnemers verstrekte materialen komen De HSP Academie toe. Alle door De HSP Academie verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren.
6.2 Het niet toegestaan om op basis van de door of namens De HSP Academie verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij De HSP Academie daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 Met het geven van de training of opleiding aanvaardt De HSP Academie een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door De HSP Academie geleverde training de uiterste zorg wordt betracht, kan De HSP Academie aanwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. De HSP Academie noch de trainers, opleiders en sprekers zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele materiële en immateriële schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
7.2 De HSP Academie is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de trainingslocatie.
7.3 De HSP Academie is niet aansprakelijk voor door de deelnemer dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door deelnemer of enige derde van door De HSP Academie verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal), geleverde training of cursus.

Artikel 8 – Privacy
8.1 De persoonsgegevens die consument verstrekt bij inschrijving of aankoop worden door De HSP Academie vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht. De gegevens kunnen door De HSP Academie worden gebruikt om informatie te sturen over relevante producten en diensten van De HSP Academie en Praktijk BLOEI. Indien consument geen prijs stelt op informatie dient een e-mail verstuurd te worden onder vermelding van ‘afmelding’ naar anne@hsp-academie.com. Uitschrijven door middel van de uitschrijflink die op alle uitingen meegestuurd wordt is ook mogelijk.
8.2 De HSP Academie verstrekt geen gegevens aan derden, anders dan aan andere trainers en assistenten, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij De HSP Academie daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
8.3 De HSP Academie bewaard de verstrekte persoonsgegevens zolang de consument gebruik maakt van het lopende aanbod of de nieuwsbrief ontvangt. Op verzoek worden alle gegevens direct verwijderd.
8.4 De HSP Academie voldoet aan de actuele wetgeving die geldt voor de registratie persoonsgegevens en maakt geen gebruik van Tracking Cookies.
8.6 Bij aankoop van een opleiding is De HSP Academie wettelijk verplicht de adresgegevens op de factuur te vermelden. Indien dit ongewenst is, neem dan contact op voor de mogelijkheid tot een anonieme aankoop.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
9.1 Op iedere overeenkomst tussen De HSP Academie en consument is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door de bevoegde rechter.
9.3 De HSP Academie behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
9.4 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
9.5 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

error: Deze content is beveilgd

Gratis studiegids downloaden?

Laat hieronder je gegevens achter
en ontvang de studiegids digitaal!